GAI Chun Wa
Ji Chun Hua / Chi Chun Hua / Kai Chun Wah

title yearcountry boxoffice
Shaolin Temple 1982 Hong-Kong 16 157 801 HK$
Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin 1984 Hong-Kong 22 287 595 HK$
Martial Arts of Shaolin 1986 Hong-Kong 18 106 589 HK$
Yellow River Fighter 1988 Hong-Kong 2 478 563 HK$
Stealing is No Crime 1989 Hong-Kong 151 312 HK$
Deadend of Besiegers 1992 Hong-Kong 440 170 HK$
Fong Sai-Yuk 2 1993 Hong-Kong 23 013 797 HK$
White Lotus Cult 1993 Hong-Kong 642 262 HK$
New Legend of Shaolin 1994 Hong-Kong 19 388 051 HK$
One Arm Hero 1994 Hong-Kong 166 263 HK$
Tai Chi 2 1996 Hong-Kong 742 095 HK$
buy his/her movies buy his/her movies
info
action
plus
  • boxoffice
  • awards
  • famous Quotes
  • links
  • photos


community